Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Çalışan Açık Rıza Metni 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI ÇALIŞAN AÇIK RIZA METNİ 

 

GNG Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat San ve Tic. A.Ş. (Özel Düztepe Yaşam Hastanesi), çalışanlarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü ve mevzuat kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması kapsamında açık rıza gereksinimi nedeniyle aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz: 

 

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde işe giriş anında veya istihdam süresince toplanabilmektedir. 

 

GNG Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat San ve Tic. A.Ş. (Özel Düztepe Yaşam Hastanesi) tarafından genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (örneğin kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, adli sicil kaydı, fotoğrafınız, sağlık verileriniz, biyometrik verileriniz, dernek/vakıf üyelikleriniz vb.) iş akdinizin ifası, işe yatkınlığınız, performansınızın değerlendirilmesi, Şirket çalışan politika ve süreçlerinin tasarlanarak uygulamaya konulması, sizinle iletişime geçilebilmesi, eş ve çocuk kimlikleri ile evlilik cüzdanının alınması suretiyle asgari geçim indirimi saptamasının yapılabilmesi, ücret yönetimi, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan eğitim-toplantı-yeterlilik gibi organizasyonlara katılımınızın temini, işyeri doktoru tarafından sağlık hizmetlerinin sunulması, kan grubu verileri gibi sağlık verilerinin acil durumlarda müdahale edilebilmesi için kartlarınıza işlenmesi ve özlük dosyalarında tutulması, güvenlik önlemleri kapsamında görüntü kayıtları ile biyometrik vs. giriş çıkış kayıtlarının tutulması, yan hak ve menfaatlerin temini, Şirketimizin kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hizmet sağlayıcılarımız aracılığıyla sigorta işlemlerinin yapılabilmesi, iş akdi ile çalışanların kart başvurularının yürütülebilmesi, çalışanların katılacağı eğitim organizasyonlarının düzenlenebilmesi, anket yapılabilmesi, şirket organizasyonları veya hizmetleri kapsamında görsel verilerinizin yayınlanması, veri güvenliğinin temini, Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine ve hissedarlarına, işyeri hekimine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, eğitim veren kuruluşlara, resmi kurum ve kuruluşlara, seyahat hizmeti sunan şirketlere, sigorta şirketlerine, bankalara, faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilere aktarılmaktadır. işbu metnin ayrılmaz bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi talep ettiğiniz takdirde İnsan Kaynakları birimine yazılı olarak ya da bizzat başvuruda bulunabilirsiniz. 

 

Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz. Kalite biriminden ulaşabileceğiniz bilgi talep formunu doldurarak İnsan Kaynakları birimine iletebilirsiniz. 

 

GNG Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat San ve Tic. A.Ş (Özel Düztepe Yaşam Hastanesi)olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: 

 

İş akdimin gereği gibi ifasını teminen, işimi yapabilmeme mani bir durum olup olmadığının saptanabilmesi için sağlık verilerimin işlenmesine; Tarafıma ait kişisel verilerin ve hususiyetle sağlık verilerimin özlük dosyamda muhafaza edilmesine ve sağlık verilerimin arşiv hizmeti alınan üçüncü kişilere aktarılmasına; çalışan kimlik kartımın teşkili ve sair amaçlarla Şirket tarafından kan grubu gibi sağlık verilerimin işlenmesine, acil durumlarda ve ihtiyaç halinde yurt içinde veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına; İş akdim kapsamında genel ve özel sigorta işlemlerimin yürütülmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerim ile fotoğrafımın ve hususiyetle sağlık verilerimin işlenmesine ve bu amaçla sigorta hizmeti verecek şirketlere aktarılmasına; maluliyet, ölüm veya kaza gibi hallerin mevcut olması durumunda veya tarafıma sigorta hizmeti verilmesi hâlinde sağlık verilerimin işlenmesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde tahsilat, borç sorgulama, işe giriş/işten çıkış süreçleri kapsamında sağlık verilerimin işlenmesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmasına; İş akdimin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, çıkış işlemlerimin tamamlanması esnasında sağlık verilerimin işlenmesine, 

 

İnsan Kaynaklarına ilettiğim kişisel verilerimin, biyometrik verilerimin, SGK bilgi ve belgelerimin,banka hesap numaramın, IBAN numaramın yan hak ve menfaat dâhil sair amaçlarla gerektiği takdirde şirketin diğer birimleriyle, hissedarlarıyla, şirketimizin yönetim kurulu üyeleriyle, işyeri hekimiyle, Şirketimizin anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlarla,bankalarla, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarıyla, eğitim veren kuruluşlarla, resmi kurum ve kuruluşlarla, seyahat hizmeti sunan şirketlerle, sigorta şirketleriyle, bankalarla, faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve bu kapsamda işlenmesine; 

 

Askerlik durumum (yükümlü olmam halinde), dernek/vakıf/sendika üyelik bilgilerim (varsa ve paylaşılmışsa) ve sabıka kaydıma ilişkin kanıtlayıcı belgeler ile verilerin özlük dosyamda saklanmasına; AGİ (Asgari Geçim İndirimi) saptaması yapılıp maaşımın kanuni çerçevede gereği gibi ödenebilmesi için Gelir Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı olan 265 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereği AGİ formunu doldurmaya ve bu kapsamda ilettiğim evlilik cüzdanı, aile efradımın kimlik fotokopileri gibi kişisel verilerin hukuka uygun olarak ilgili kişilerden temin etmeye ve aktarım hususunda rızalarını almaya, bu veriler ile tarafıma ait verilerin GNG Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat San ve Tic. A.Ş (Özel Düztepe Yaşam Hastanesi) tarafından işlenmesine; Güvenlik önlemleri çerçevesinde video görüntülerimin alınmasına ve yine bu amaçla bu görüntülerimin muhafaza edilmesine, mesai saatlerinin kontrolü çerçevesinde biyometrik verilerimin yan hak ve menfaat dâhil sair amaçlarla gerektiği takdirde şirketin diğer birimleriyle, hissedarlarıyla, şirketimizin yönetim kurulu üyeleriyle, işyeri hekimiyle, Şirketimizin anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlarla, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarıyla, resmi kurum ve kuruluşlarla, bankalarla, faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve bu kapsamda işlenmesine; bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi, rıza metninin bir nüshasının tarafıma elden teslim edildiğini, belirtilen amaçlar dışında kişisel verilerimin işlenmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarımı kullanabileceğim hususunda GNG Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat San ve Tic. A.Ş (Özel Düztepe Yaşam Hastanesi)tarafından bilgilendirildiğimi beyan ederim. 

 

 

 

  ADI

 

 SOYADI

 

 İMZA

 

TARİH

 

 

Güncelleme Tarihi : 2022-10-14 16:37:53